1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32844 Гүйцэтгэл 28856

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

17444
БАРИЛГА
14815
БОЛОВСРОЛ
24645
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
39382
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
28168
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
2437
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
8439
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
1
ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА, СУУРИН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ...
335
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
7336
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
2178
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
8785
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
2292
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
9050
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
11712
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
26
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
15860
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
10884
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
12883
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
2713
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
66
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА