1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32846 Гүйцэтгэл 28856

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

18229
БАРИЛГА
15216
БОЛОВСРОЛ
25878
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
40866
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
30585
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
2492
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
8587
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
1
ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА, СУУРИН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ...
372
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
7742
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
2231
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
9399
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
2353
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
9576
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
11856
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
30
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
16565
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
11418
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
13243
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
2811
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
66
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА