1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32848 Гүйцэтгэл 28856

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

14333
БАРИЛГА
12394
БОЛОВСРОЛ
20771
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
32433
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
24031
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
2081
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
7313
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
288
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
6177
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
1813
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
7535
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
1966
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
7891
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
9696
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
21
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
13498
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
9323
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
10917
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
2417
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
61
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА