1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32841 Гүйцэтгэл 28853

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

21492
БАРИЛГА
18162
БОЛОВСРОЛ
30542
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
48576
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
35587
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
3259
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
9957
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
3
ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА, СУУРИН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ...
431
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
9088
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
2572
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
10918
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
2872
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
10891
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
14246
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
35
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
19080
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
13360
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
15520
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
3169
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
78
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА