1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 48121 Гүйцэтгэл 29018

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

15187
БАРИЛГА
11903
БОЛОВСРОЛ
22288
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
32185
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
24435
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
1836
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
6953
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
301
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
6236
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
1730
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
7613
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
1634
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
8648
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
11292
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
21
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
14612
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
8596
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
11924
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
2066
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
61
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА