1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32846 Гүйцэтгэл 28856

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

13455
БАРИЛГА
11317
БОЛОВСРОЛ
19703
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
29959
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
21925
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
1963
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
6848
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
254
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
5757
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
1691
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
6725
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
1805
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
7333
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
9155
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
18
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
12356
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
8868
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
10006
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
2279
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
55
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА