1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32843 Гүйцэтгэл 28856

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

17351
БАРИЛГА
14803
БОЛОВСРОЛ
24497
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
38770
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
27926
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
2435
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
8415
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
1
ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА, СУУРИН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ...
329
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
7288
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
2159
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
8741
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
2289
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
9018
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
11707
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
26
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
15770
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
10827
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
12801
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
2703
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
66
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА