1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32849 Гүйцэтгэл 28856

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

13545
БАРИЛГА
11458
БОЛОВСРОЛ
19929
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
30577
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
22462
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
1965
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
6904
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
254
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
5811
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
1705
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
6785
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
1847
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
7533
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
9171
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
18
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
12496
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
8907
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
10097
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
2297
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
55
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА