1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32848 Гүйцэтгэл 28856

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

13570
БАРИЛГА
11479
БОЛОВСРОЛ
19963
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
30674
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
22526
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
1975
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
6915
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
254
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
5854
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
1730
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
6807
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
1849
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
7537
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
9173
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
18
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
12534
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
8921
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
10111
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
2301
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
55
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА