1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 48121 Гүйцэтгэл 29018

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

14969
БАРИЛГА
11889
БОЛОВСРОЛ
22656
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
32621
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
24429
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
1785
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
7097
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
303
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
5840
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
1701
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
7639
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
1635
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
8811
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
11267
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
21
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
14585
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
8588
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
11389
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
2088
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
61
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА