1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 38136 Гүйцэтгэл 13584

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

8919
БАРИЛГА
7444
БОЛОВСРОЛ
12076
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
22104
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
11300
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
1407
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
5420
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
1
ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА, СУУРИН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ...
16
ОРЛОГО ТОДОРХОЙЛОХ БОЛОМЖГҮЙ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
384
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
2999
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
1660
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
3668
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
1513
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
4203
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
5593
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
6746
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
6108
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
5849
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
1425
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
93
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА