1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32848 Гүйцэтгэл 28856

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

14010
БАРИЛГА
12109
БОЛОВСРОЛ
20497
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
31633
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
23439
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
2027
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
7101
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
256
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
5969
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
1778
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
7100
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
1920
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
7651
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
9435
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
18
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
13044
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
9253
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
10372
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
2375
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
57
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА