1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32840 Гүйцэтгэл 28853

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

21536
БАРИЛГА
18197
БОЛОВСРОЛ
30604
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
48663
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
35677
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
3265
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
10025
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
3
ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА, СУУРИН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ...
431
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
9112
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
2580
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
10928
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
2881
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
10906
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
14252
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
35
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
19122
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
13455
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
15577
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
3175
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
78
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА