1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32840 Гүйцэтгэл 28856

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

21145
БАРИЛГА
17934
БОЛОВСРОЛ
29953
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
47647
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
35138
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
3179
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
9802
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
2
ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА, СУУРИН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ...
429
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
8923
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
2533
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
10657
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
2783
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
10696
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
14010
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
35
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
18746
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
13125
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
15223
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
3132
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
78
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА