1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32841 Гүйцэтгэл 28853

СТАТИСТИК

Мэргэжлийн хяналт
Гаалийн ерөнхий газар
Татварын ерөнхий газар
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ БАЙРШЛААР
МОНГОЛ УЛС
11236
ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БУС
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БА ГҮЙЦЭТГЭЛ /САЛБАРААР/

ЗӨРЧИЛ /САЛБАРААР/

АРГА ХЭМЖЭЭ /САЛБАРААР/